Slide

PRIVACYVERKLARING

Inleiding
In deze privacy verklaring wordt aangegeven op welke wijze Op Je Best in het werken met kinderen uitvoering geeft aan haar verplichtingen uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op Je Best in het werken met kinderen gaat zorgvuldig om met de registratie en verwerking van uw persoonsgegevens. Uiteraard respecteren wij uw privacy en dragen wij er zorg voor dat uw persoonsgegevens en overige persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt, of anderszins wordt verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld.

Doeleinden
Op Je Best in het werken met kinderen verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • Om telefonisch contact op te nemen als u daar om verzoekt, en/of schriftelijk (per mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u onverhoopt niet bereikt kunt worden;
 • In het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht , doorgaans uit juridische dienstverlening.

Verwerken van persoonsgegevens
Deze privacy verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door Op Je Best in het werken met kinderen worden verwerkt. Voor de uitvoering van onze dienstverlening vragen en verwerken wij alleen die persoonsgegevens die hiervoor noodzakelijk zijn.

De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

Persoonsgegevens die u zelf aan Op Je Best in het werken met kinderen heeft verstrekt. Deze gegevens bestaan onder meer uit:

  • Voor- en achternaam (of namen)
  • Adresgegevens
  • Locatiegegevens
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mail adres(sen)
  • IP-adres

Rechtsgrond voor de verwerking
Wij verwerken de persoonsgegevens op basis van een van de volgende rechtsgronden op grond van art. 6 AVG:

 • Op basis van een overeenkomst van opdracht of in de aanloop naar het sluiten daartoe.
 • Toestemming
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden
Op Je Best in het werken met kinderen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden  indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Bewaartermijn
De verstrekte persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan wettelijk verplicht en noodzakelijk is voor de doeleinden dan waarvoor ze zijn verzameld of op grond van de geldende wet- en regelgeving is vereist.

Beveiliging
Op Je Best in het werken met kinderen hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Op Je Best in het werken met kinderen gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Op Je Best in het werken met kinderen in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkerovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming kunt u richten aan:

Op Je Best in het werken met kinderen
T.a.v. Esther Thissen
Aspergedreef 9
4614 HE Bergen op Zoom

info@opje-best.nl
0612280063

U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek nader bericht. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Op Je Best in het werken met kinderen aan uw verzoek als betrokkene geen of geen volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht en wettelijke bewaartermijnen.

Statistieken en cookies
De website van het kantoor: www.opje-best.nl gebruikt functionele cookies. Dat wil zeggen dat deze doelmatig zijn en alleen worden gebruikt om de goede werking van de website mogelijk te maken. De verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet doorverkocht aan derden.

De website maakt gebruikt van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Aanpassing privacy verklaring
Op Je Best in het werken met kinderen heeft het recht om de inhoud van deze privacy verklaring op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacy statement worden op de website van Op Je Best in het werken met kinderen gepubliceerd. Raadpleeg derhalve met regelmaat deze website als u op de hoogte wilt blijven van ons privacybeleid.

Contact
Indien u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met:

Op Je Best in het werken met kinderen
T.a.v. Esther Thissen
Aspergedreef 9
4614 HE Bergen op Zoom

info@opje-best.nl
0612280063
Privacy Verklaring Op Je Best in het werken met kinderen

Versie januari 2019